Leveringsvoorwaarden Abeco-daken.nl

ARTIKEL 1: De algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van Abeco-daken.nl gevestigd te Soest zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Gooi- & Eemland gevestigd te Amersfoort.

ARTIKEL 2:
Indien in een offerte, opdrachtbevestiging of enig ander schrijven van Abeco-daken.nl gevestigd te Soest naar deze algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden wordt verwezen wordt deze verwijzing aangeduid onder de benaming “Algemene Voorwaarden”.

ARTIKEL 3:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende dakbedekkingen en alle daarmee verband houdende werkzaamheden en zaken tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, hetgeen uitsluitend kan blijken uit de vermelding van de afwijking van deze algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden.

ARTIKEL 4:
Indien bij het aangaan van de opdracht een opdrachtgever verwijst naar eigen voorwaarden en uitsluitend hierop zaken wil doen met ABECO-DAKEN.NL is ABECO-DAKEN.NL hiertoe niet gehouden.

ARTIKEL 5:
Indien een opdrachtgever niet vooraf duidelijk heeft bedongen dat zijn opdracht uitsluitend geschied onder de toepassing van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt geacht dat de opdracht tot stand is gekomen onder de uitdrukkelijk uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever.

ARTIKEL 6:
Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn alleen dan van toepassing indien zulks uitsluitend schriftelijk is overeengekomen en door ABECO-DAKEN.NL aan opdrachtgever schriftelijk is bevestigd.

ARTIKEL 7:
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is van toepassing dat alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, door ABECO-DAKEN.NL geheel vrijblijvend zijn gedaan. Aanbiedingen zijn ten alle tijde gebaseerd op uitvoering van werkzaamheden zoals die gewoonlijk voor ABECO-DAKEN.NL van toepassing zijn op de uren die gebruikelijk voor uitvoering gelden bij ABECO-DAKEN.NL. Afwijkingen hiervan dienen ten alle tijde schriftelijk door ABECO-DAKEN.NL te zijn bevestigd.

ARTIKEL 8:
ABECO-DAKEN.NL kan uitsluitend worden gebonden aan overeenkomsten indien deze zijn aangegaan en ondertekend door diegene die volgens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel hiertoe zijn bevoegd.

ARTIKEL 9:
De prijzen genoemd in alle prijsaanbiedingen, opdracht- bevestigingen zijn exclusief de geldende omzetbelasting tenzij duidelijk anders vermeld. Indien ABECO-DAKEN.NL bij de uitvoering van haar werkzaamheden moet wachten op de uitvoering van werkzaamheden door opdrachtgever of derden is ABECO-DAKEN.NL gerechtigd de kosten van dit wachten door te berekenen aan opdrachtgever.

ARTIKEL 10:
Mocht na het sluiten van de overeenkomst sprake zijn van wijziging van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, in- voerrechten, premie voor verzekeringen van werknemers, en/of andere lasten van overheidswege opgelegd is ABECO-DAKEN.NL gerechtigd deze aan opdrachtgever door te berekenen. Ook is ABECO-DAKEN.NL gerechtigd aan opdrachtgever door te berekenen de prijsverhogingen die fabrikanten aan ABECO-DAKEN.NL doorberekenen. Ook is ABECO-DAKEN.NL gerechtigd om prijsverhogingen na de opdrachtverkrijging door te berekenen die het gevolg zijn van wijzigingen van voorschriften van overheidswege. Indien ABECO-DAKEN.NL van zijn bovengenoemde bevoegdheid gebruik wenst te maken binnen een periode van 3 maanden nadat de opdracht tot stand is gekomen is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te doen ontbinden zulks onder in achtname voor de hiervoor geldende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 11:
Indien een opdrachtgever bepaalde werkzaamheden in eigen beheer doet uitvoeren verplicht opdrachtgever zich om er voor zorg te dragen dat deze werkzaamheden naar de eis van het werk dusdanig tijdig zijn verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden van ABECO-DAKEN.NL hiervan geen vertraging ondervindt.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zelf of door derden, tenzij door een medewerker van Abeco-daken.nl begeleid en/of toegestaan, de geleverde steigers en gereedschappen of ander klimmateriaal te gebruiken te verplaatsen of te betreden.
Indien opdrachtgever zich niet aan deze betreding/gebruiks bepaling houdt is Abeco-daken.nl gerechtigd kosten voor het gebruik van haar faciliteiten in rekening te brengen en indien van toepassing de opdrachtgever eventuele schade aan materialen gereedschappen of gedane werkzaamheden in rekening te brengen.

Opdrachtgever verplicht zich voorts dat de noodzakelijke opslag-, werk- en schaftruimte aanwezig is en stelt voorts, toilet, water en elektriciteit beschikbaar zonder dat ABECO-DAKEN.NL hiervoor enige vergoeding verschuldigd is. De benodigde veiligheids- en voorzorgs- maatrtegelen zijn getroffen en gedurende de periode van de werkzaamheden ook in stand worden gehouden. In zoverre als deze aanwezig zijn op werk kan ABECO-DAKEN.NL om niet gebruik maken van voor verticaal transport aanwezige lieren en bouwliften. Het is ABECO-DAKEN.NL toegestaan op het dak waar de werkzaamheden worden uitgevoerd te stoken. ABECO-DAKEN.NL zal hiervoor de nodige voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen treffen.

ARTIKEL 12.
De opgegeven levertermijn en termijn waarbinnen de uitvoering van de werkzaamheden worden verricht worden door ABECO-DAKEN.NL bij benadering vastgesteld en gelden in beginsel niet als fatale termijn. Indien een termijn tussen ABECO-DAKEN.NL en opdrachtgever als fatale termijn is bedoeld dient zulks expliciet te blijken uit de door ABECO-DAKEN.NL aan opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging. De leverings- en uitvoeringstermijn zal met even zoveel dagen worden verlengd als de levering van materialen aan ABECO-DAKEN.NL is vertraagd. Overschrijding door ABECO-DAKEN.NL van enige termijn genoemd geeft opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van enige schade, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet blijkt, opdrachtgever blijft onverkort gebonden aan zijn jegens ABECO-DAKEN.NL ontstane verplichtingen voortvloeiend uit de tussen opdrachtgever en ABECO-DAKEN.NL tot stand gekomen overeenkomst. Indien een opdrachtgever van oordeel is dat een overschrijding van de door ABECO-DAKEN.NL bij benadering opgegeven termijn van levering en uitvoering voor opdrachtgever als onredelijk verzwarend moeten worden aan- gemerkt verplicht opdrachtgever zich om ABECO-DAKEN.NL bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot alsnog een redelijk termijn van levering en uitvoering te stellen dan wel het tijdstip vast te stellen waarop ABECO-DAKEN.NL met de levering en uitvoering dient aan te vangen. Na verzending van de hierboven aangegeven mededeling verplicht opdrachtgever zich om met ABECO-DAKEN.NL in contact te treden inzake de overschrijding van de termijn van levering en uitvoering.

ARTIKEL 13.
ABECO-DAKEN.NL voert de werkzaamheden uit en levert de daarvoor noodzakelijke materialen zoals blijkt uit de offerte en uit de opdrachtbevestiging. Meer werk en meer kosten dan uit de opdrachtbevestiging naar voren komen zullen door ABECO-DAKEN.NL
slechts dan aan opdrachtgever berekend kunnen worden als ABECO-DAKEN.NL hiervoor van opdrachtgever een schriftelijke bevestiging heeft verkregen, tenzij deze meer leveringen of meer werk minder bedragen dan 10% van de oorspronkelijke in de opdracht- bevestiging overeengekomen aanneemsom. Indien zulks van toepassing is, is ABECO-DAKEN.NL zondermeer gerechtigd deze meerkosten voor levering of arbeid aan opdrachtgever door te berekenen en verplicht opdrachtgever zich om deze meerkosten aan ABECO-DAKEN.NL te betalen.

ARTIKEL 14.
Het eigendom van de geleverde of te leveren zaken blijft bij ABECO-DAKEN.NL en gaat eerst dan over op opdrachtgever indien opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten, kosten, boetes en schadevergoedingen ter zake van geleverde zaken, inclusief alle voorgaande en op- volgende leveringen door ABECO-DAKEN.NL aan opdrachtgever gedaan voor door ABECO-DAKEN.NL gedane en nog te verrichten leveringen en uit- voeringen zal hebben voldaan. Vanaf het moment van aanvoer van materialen op het werk van opdrachtgever zijn deze zaken echter voor rekening en risico van opdrachtgever, zulks met name voor het geval van diefstal en/of beschadiging der materialen en andere zaken geleverd door ABECO-DAKEN.NL en door welke oorzaak dan ook ontstaan. Opdrachtgever verplicht zich tegenover ABECO-DAKEN.NL dan ook om op het werk aangevoerde materialen en/ of andere zaken voldoende te verzekeren bij een te goede naam en faam bekend staande Nederlandse verzekeringsmaatschappij, met name tegen diefstal, verlies, beschadiging en het verloren gaan door brand of blikseminslag of enig ander onheil van buitenaf. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in de opdracht aan ABECO-DAKEN.NL betrokken materialen te verpanden, in eigendom over te dragen dan wel in de feitelijke macht van derden te brengen zolang opdrachtgever niet in het bezit is van de juridische eigendomstitel van deze materialen. Indien opdrachtgever zijn financiële verplichtingen jegens ABECO-DAKEN.NL niet nakomt is ABECO-DAKEN.NL gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, de door haar geleverde materialen terug te halen en reeds verwerkte materialen te demonteren. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 15.
ABECO-DAKEN.NL aanvaardt voor de uitgevoerde werkzaamheden en/of de geleverde materialen geen verdere aansprakelijkheid en geen verdere garantie dan voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk aan opdrachtgever is gedaan onder de voorwaarden zoals die in deze schriftelijk opsomming zijn gedaan. ABECO-DAKEN.NL is, behoudens het hiervoor gestelde, niet aansprakelijk voor directe schade ontstaan door hetzij brand of ontploffing, hetzij door enige andere oorzaak, aan onroerende en roerende zaken, aan goederen of aan personen, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de werkzaamheden die door ABECO-DAKEN.NL verricht worden of verricht zullen worden. Het hiervoor gestelde geldt niet indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van de zijde van ABECO-DAKEN.NL. Behoudens het hiervoor gestelde is ABECO-DAKEN.NL niet aansprakelijk voor indirecte schade ontstaan door hetzij brand of ontploffing, hetzij enige andere oorzaak, aan roerende of onroerende zaken, aan goederen of aan personen, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de werkzaamheden die door ABECO-DAKEN.NL verricht worden of zullen worden verricht. Aansprakelijkheid voor schade, zoals hiervoor omschreven, zal niet bestaan, indien opdrachtgever ter zake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten. In het bijzonder verplicht de opdrachtgever zich lekkage, brand- en ontploffingsschade als gevolg van de werkzaamheden van ABECO-DAKEN.NL, verzekerd te houden c.q. onverwijld te verzekeren op de opstalverzekering van opdrachtgever dan wel op een op het werk afgesloten c.q. af te sluiten C.A.R.-verzekering. In geval van een C.A.R.- verzekering verplicht opdrachtgever zich jegens ABECO-DAKEN.NL ervoor te zorgen dat ABECO-DAKEN.NL in de betrokken polis als mede- verzekerde wordt aangemerkt en dat ABECO-DAKEN.NL een zelfstandig recht verkrijgt om dekking ingevolge de polis in te roepen zonder dit recht door opdrachtgever en/of andere belanghebbende aan ABECO-DAKEN.NL ontzegd en/of beperkt word. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van ABECO-DAKEN.NL bij het sluiten van de definitieve danwel op eerste verzoek op een later tijdstip de C.A.R.-verzekeringspolis c.q. opstalverzekeringspolis te tonen waaruit blijkt dat op- drachtgever heeft voldaan aan het gestelde van dit artikel. ABECO-DAKEN.NL is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gevolgen van de aanwijzingen die door opdrachtgever of door derden die in opdracht van c.q. namens opdrachtgever handelen, die afwijken van de in de tussen partijen gesloten overeenkomst genoemde uitvoering van het werk. Indien opdrachtgever meent dat ABECO-DAKEN.NL niet voldoet aan haar garantieverplichtingen ontslaat zulks opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of andere met de door ABECO-DAKEN.NL gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien en zolang de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ABECO-DAKEN.NL gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is ABECO-DAKEN.NL met betrekking tot geen van deze overeenkomsten gehouden tot nakoming van eventueel op zich genomen garantieverplichtingen. Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat ABECO-DAKEN.NL alsnog aansprakelijk is, zo zal deze aansprakelijkheid ten alle tijde beperkt zijn tot het bij ABECO-DAKEN.NL verzekerde deel. In geval van zulke aansprakelijkheid en ABECO-DAKEN.NL voor de schade niet is verzekerd en niet redelijkerwijs had kunnen verzekeren of door een verzekering van ABECO-DAKEN.NL niet is gedekt, zal de aansprakelijkheid van ABECO-DAKEN.NL ten alle tijde beperkt zijn tot het bedrag van de aanneemsom, danwel de koopsom.

ARTIKEL 16.
Indien ABECO-DAKEN.NL in zijn aanbieding te leveren zaken opneemt, baseert ABECO-DAKEN.NL zich t.a.v. deze zaken op de gegevens die door de producent of de leverancier van deze zaken aan hem zijn verstrekt wat betreft de gedragingen en de eigenschappen van deze zaken. ABECO-DAKEN.NL is als gevolg daarvan niet aansprakelijk te achten voor schade te dier aanzien ontstaan tenzij ABECO-DAKEN.NL zelf de producent is. Indien ABECO-DAKEN.NL zelf de producent is zal zij dit schriftelijk aan opdrachtgever bevestigen. ABECO-DAKEN.NL is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van zaken en constructies, zowel bestaande als door opdrachtgever voorgeschreven, waarop of waaraan de door ABECO-DAKEN.NL uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden

ARTIKEL 17.
Indien ABECO-DAKEN.NL terzake van enige schade waarvoor hij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aansprakelijk gesteld, dient de opdrachtgever ABECO-DAKEN.NL terzake volledig te vrijwaren en haar alles dienen te vergoeden wat ABECO-DAKEN.NL aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van de opdrachtgever gesloten dadingsover- eenkomst c.q. onherroepelijk en in hoogste instantie uitgesproken rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak, bindend advies of arbitraal vonnis.

ARTIKEL 18.
De uitsluiting van aansprakelijkheid c.q. beperking ervan volgens deze algemene voorwaarden, geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt door ondergeschikten van ABECO-DAKEN.NL danwel niet ondergeschikten, die in opdracht van ABECO-DAKEN.NL werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf hebben verricht.

ARTIKEL 19.
Personen die zich in of bij het voorwerp waarop de werkzaam- heden betrekking hebben, bevinden, worden voor zover niet in dienstbetrekking zijnde van ABECO-DAKEN.NL, geacht in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden ter uitvoering van diens bedrijf te verrichten, te staan onder toezicht en bevel van opdrachtgever, zelfs indien zich op of bij het voorwerp geen beheerder namens opdrachtgever bevindt of het voorwerp zulk een beheerder niet heeft.

ARTIKEL 20.
Opdrachtgever is verplicht aan ABECO-DAKEN.NL de verrichte werkzaamheden en de geleverde materialen te betalen binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 5 dagen na de datum van verzending van de factuur. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door ABECO-DAKEN.NL aangegeven wijze. Betalingen geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking. In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag rente verschuldigd., zoals omschreven in artikel 22 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 21.
Indien na het sluiten van de overeenkomst ABECO-DAKEN.NL omstan- digheden ter harer kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen, is ABECO-DAKEN.NL bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten. In geval van opschorting van haar verbintenis door ABECO-DAKEN.NL zoals hiervoor omschreven is ABECO-DAKEN.NL bevoegd van opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn volledige verplichtingen.

ARTIKEL 22.
in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis door opdrachtgever door niet of niet tijdig betalen is ABECO-DAKEN.NL gerechtigd alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van het bedrag op opdrachtgever te verhalen. Buiten- gerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever verschuldigd op het moment dat ABECO-DAKEN.NL ten behoeve van de invordering rechts- kundige hulp van derden heeft ingeroepen. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het incassotarief geadviseerd of te adviseren door de Nederlandse Orde van Advocaten te ´s-Gravenhage echter met een minimum van € 50,– exclusief omzetbelasting per factuur. Voorts is opdrachtgever aan ABECO-DAKEN.NL verschuldigd een interest van 1 % per maand over de openstaande som van enige factuur berekend vanaf 5 dagen na verzending van de factuur door ABECO-DAKEN.NL tot aan de dag waarop de gehele open- staande som van enige factuur door ABECO-DAKEN.NL volledig is ontvangen.

ARTIKEL 23.
Indien opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met opdrachtgever gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging en liquidatie van opdrachtgever, danwel diens onderneming, is ABECO-DAKEN.NL zonder meer gerechtigd aan opdrachtgever een buitengerechtelijke ontbindingsverklaring toe te zenden. In dat geval is ABECO-DAKEN.NL niet verplicht tot enige schadevergoeding of garantie en blijft zij gerechtigd van opdrachtgever betaling te eisen van de overeen- gekomen aanneemsom verminderd met hetgeen daarin is berekend voor niet geleverde of het niet uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden en met de eventueel reeds betaalde termijnen en verhoogd met vergoeding van reeds door ABECO-DAKEN.NL geleden en/of nog te lijden schade.

ARTIKEL 24.
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend toepasselijk het Nederlands recht. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of nadere overeenkomsten van welke zodanige overeenkomsten een uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven, tenzij opdrachtgever binnen één maand nadat ABECO-DAKEN.NL zich schriftelijk jegens opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter heeft gekozen.

ARTIKEL 25.
Indien opdrachtgever voor het opstellen van een schadeexpertise gebruik wenst te maken van de kennis van ABECO-DAKEN.NL en opdrachtgever vervolgens voor de uitvoering van de werkzaamheden een ander bedrijf dan ABECO-DAKEN.NL de opdracht tot herstel verleend is opdracht- gever ter zake aan ABECO-DAKEN.NL een honorarium verschuldigd welke gelijk is aan 10% van het door ABECO-DAKEN.NL vastgestelde schadebedrag met een minimum van € 250,– per door ABECO-DAKEN.NL opgesteld schadeherstelrapport.
.

Abeco-daken Midden Nederland

Allround Dakbedekkingsbedrijf Platte & Pannendaken